Polyester Thread - Size 138 / Tex 135 / Govt. FF - White - Eddington - Bonded