Polyester Thread - Size 207 / Tex 210 / Govt. 3-Cord - White - Eddington - Bonded