Polyester Thread - Size 554 / Tex 600 / Govt. 8-Cord - White - Eddington - Bonded