Groz-Beckert DBxK5 - Also called UY 120 GHS,
Code Color Description
NDL-DBxK5-FFG-Point Groz-Beckert Needle DBx1 with FFG point
Groz-Beckert DBx1 with FFG point
Select
NDL-DBxK5-FG-Point Groz-Beckert Needle DBx1 with FG point
Groz-Beckert DBx1 with FG point
Select
NDL-DBxK5-R-Point Groz-Beckert Needle DBx1 with R point
Groz-Beckert DBx1 with R point
Select
NDL-DBxK5-RG-Point Groz-Beckert Needle DBx1 with RG point
Groz-Beckert DBx1 with RG point
Select